Norgehändelsen och Jesus

Följden av attacken i Norge skrämmer mig. Ännu mer än attacken i sig trots dess förfärliga genomförande. Det man kan se är hur mördarens hat har fått fotfäste i människohavet. Många uppfattar sina uttryck för sin oförsonlighet som kärlek. Svart har blivit vitt och vitt har blivit svart. Vi är lika förvirrade i vår bedömning av tillvaron som vad mördaren var. Vi mördar inte – idag- frågan är bara hur långt borta det är.

Här ska jag visa en text ur NT som beskriver vad vi ser idag, sedan lägger jag ner ett lite äldre inlägg som nedkallar Guds närvaro och kärlek mitt i alltihop.

Här ska jag citera en text ur Matt 24, där Jesus talar om utvecklingen på jorden inför tidens slut. Mina kommentarer inom klammer.

Lärljungarna frågade Jesus: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” 4. Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. 5. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

[Messias= ”den efterlängtade samlande, räddande gestalten.” Mördaren i Norge trodde att han var det, folk har börjat beskriva Stoltenberg i sådana termer. Mänskligheten tycks ropa efter en LEDARE! Vem som helst tycks duga, bara vederbörande kan hålla ihop människoflockarna]

Vidare till Jesus: ”6. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike,”

[Här finns det en för vår tid intressant utsaga som blir särskilt talande när man läser detta i grundtexten(grekiska). Det som här är översatt med ”folk” har i grundtexten ordet ”ethnos” (Jfr. etnicitet) Alltså talar Jesus om etniska motsättningar. ”Rike mot rike känner vi dock alltför väl igen.]

…och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. 8. Allt detta är början på födslovärkarna.” [Jesus jämför det vi går igenom som ett slags framfödande av hans återkomst och tidens slut]

9. Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. 10. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. 11. Många falska profeter skall framträda och bedra många. 12. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. [Här beskrivs ett liknande tillstånd som vi ser omkring oss idag. Men det kommer troligen att bli ett angiverisamhälle med stenhårda krav. Vem vill leva i ett sådant samhälle?]

13. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. 14. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

LORD….

help me to handle this

i really need you…

don’t leave me….

Published in: on 30 juli, 2011 at 09:23  Kommentera  

Musik att stanna till och vila i. [Jesu, Joy of Man’s Desiring]

Så finns det också i originaltappning:

”Jesus bleibet meine Freude”

Published in: on 27 juli, 2011 at 14:11  Comments (1)  

Som en bro över mörka vatten

På samma sätt som Guds frid kommer oss närmare när vi lovsjunger (eller lyssnar till) lovsång till Gud, kortsluter hatet och hämndbegär så skapar konsumption av onskans aktiviteter, vare sig vi är utsatta för dem själva eller vi läser om dem just en inre spänning med hat och hämndbegär som resultat. Att hänge sig åt dessa tankar är som att hälla gödsel på ogräs.

I Ef 5:9 kan vi läsa:”

Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning

I Gal.5;22-23 står det: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23. trohet, mildhet och självbehärskning.” Detta är grunden till Jesu kärleksbudskap. Genom att ta in det som anden ger blir dessa egenskaper förhärskande.

Det är ingen tvekan om att det vi sett i Norge nu är raka motsatsen till det jag nu skrivit. Det är ondska i så tydlig form som det nästan kan bli. I min tro kan jag se sataniska makter i verksamhet. Dessa går inte att bekämpa med vapen.Inte heller med hårda ord och förakt. Då väljer vi att kliva in i samma smet som har orsakat den katastrof i ser och som många med rätta fruktar ska eskalera. Gud och Guds sande är ljuset som fördriver allt detta mörker.

För ungefär 15 år sedan kunde jag se hur samhällsklimatet började hårdna. Sedan dess har det eskalerat för nästan varje dag. Slå upp en tidning och titta. Ondskan framträder inte bara i det som nu har skett och som är i våra tankar. Vår kallelse är att tända ljus där mörker råder.

Men för att kunna göra det, måste vi först kunna se och förstå, eller åtminstone ana Guds förmåga att också förvandla våra egna liv.

Published in: on 25 juli, 2011 at 13:49  Kommentera  

Som kristen om Norgehändelsen

När den vise kommer in i ett mörkt rum, förbannar han inte mörkret.

Han tänder ett ljus.

Jag är världens ljus, säger Jesus.

Taizé, Musik för att åkalla Herrens närhet!

Taizé är en kristen kommunitet med alla församlingar inblandade för ungdomar upp till 25 år!

När vi lovsjunger Herren åkallar vi hans namn och han kommer oss nära. Både i upplevelse och handling.

LORD….

help me to handle this

i really need you…

don’t leave me….

———

Taizé kann man nicht erklären

man muss Taizé erleben

Published in: on 22 juli, 2011 at 19:55  Comments (4)  

Det övernaturliga på jorden!

Vad jag har velat berätta i mina två senaste inlägg är hur Bibeln förutsätter att den himmelska världen har starka influenser på det vi ser och kan förnimma, alltså det som sker här på jorden [i världen]

Om det inte hade varit på det sättet hade Jesus aldrig kunnat gå på vattnet:

 

Det Paulus talar om när det gäller hur Jesus uppstod från det döda hade varit meningslöst! ”Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. ” [1 Kor 15:6] Han hänvisar alltså för brevets mottagare till människor de kände och kunde fråga om de sett den uppståndne! De flesta lärljungarna gav sitt liv för detta!

Likaså skulle det vara meningslöst att be till Gud. För vad skulle han göra? Jag har ett inlägg nyligen som handlar om detta: Rubriken är ”En sak jag fastnat för….” En liknande händelse berättas det  om i denna artikel: http://www.junia.se/upptacklivet/173-du-har-max-tre-mder-kvar-att-leva.html

Min reflektion blir då att det är vi människor som genom vår inre övertygelse åkallar vilken del av den himmelska världen som vi vill ge rodret till!

Sätt din tro till fruktan och du kommer att bli paralyserad av fruktan. Tro på dina tvivel, och du kommer att bli osäker och frågande. Tro på dig själv och du kommer att falla gång på gång. Tro på dina känslor och du kommer att oupphörligt bli besviken. Men sätt din tro till Jesus och du får del av hans seger.Den som sätter sin tro till den levande Guden är den som övervinner världen, och den segern kommer att visa sig i hans/hennes dagliga liv.

För oss människor som vuxit upp och levat här på den jordiska sidan av skapelsen är inte detta självklart alls, även om vi försöker och vill. Det är svårt. Det är skitsvårt! Därför får vi ofta sse hur ondskan klipper sönder våra liv, vår trygghet, hälsa och att vi tvingas att skiljas från de som är oss mest kära. Men likväl finns det en väg angiven, och jag vet att den håller.

Det som skiljer Bibeln från andra religiösa skrifter.

Det finns en sak som Bibeln egentligen är helt ensam om, och det är hur den berättar om Guds ingripande i det vi kallar historiska händelser. Det vill säga sådana saker som har hänt och som den beskriver i dåtida historiska termer. Det vill säga hur händelser kopplas ihop med (fortfarande för oss) kända händelser som finns beskrivna i utombibliska källor.

Bara ett exempel ur Daniels bok: I Dan 1:1 står det, ” I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det.” Detta är en verifierad historisk händelse. I fortsättningen av kapitlet finns det om ett antal kända historiska händelser som tillskrivs Guds handlande. Så här beskrivs i Bibeln Guds handlande i historien.

Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord. Men samtidigt gör Bibeln klart att den inte kommit ner färdig från himmelen som Mormons bok, utan att den har författats under konkreta historiska omständigheter av människor utvalda av Gud. Eftersom den är en historisk bok i ordets fulla bemärkelse — liksom kristendomen själv är historisk — kan dess historiska utsagor underkastas en historisk verifieringsprocess. Emellertid överskrider Bibeln historien eftersom dess centrala budskap handlar om Gud, som inte kan bli föremål för historisk verifiering. Detta innebär att medan många bibliska utsagor kan studeras och granskas kritiskt med vanliga historiska metoder, ligger en del av dess utsagor bortom dessa metoders kompetensområde.

Jesus beskrivs som den som vandrade på jorden. Här hänvisar jag till hela NT, samt till en del icke-kristna källor.

Plinius d.y, romersk ståthållare i Mindre Asien. Han frågade kejsar Trajanus, hur han skulle förfara med ”en församling som dyrkar en Kristus som Gud” och inte ville offra åt kejsaren.

Tacitus en romersk historieskrivare skriver i sina ”Annales” omkring år 115  om Roms brand under kejsaren Nero (64) som beskyllde judarna som beskyllde ”kristianer”. ”Kristus, varifrån namnet ”kristianer” härstammar, har under Tiberius’ regeringstid blivit avrättad genom landshövdingen Pontius Pilatus. Men den för ögonblicket kuvade vidskepelsen kom fram igen inte bara i Judeen, där den hade uppstått, utan även i Rom, dit alla råa och skamliga ting sammanströmmar och där de finner bifall”. Suetonius, en hög ämbetsman på 120-talet under kejsaren Trajanus berättar om oroligheter bland judarna i Rom ”på anstiftande av Chrestus”. Flavius Josefus, den judiske historieskrivaren i romersk tjänst (37-97), skriver i sitt verk ”Det judiska kriget”: ”Jesus, en vis människa, om man får kalla honom så … gjorde uppseendeväckande verk … dömd till döden på korset … visade sig efter tre dagar … de kristnas sekt finns ännu idag.” Han talar också om Jakobs [Jesu brors] avrättning, ”en broder till Jesus som kallas Kristus”.

Från 200-talet förekom fler anspelningar på Kristus och de kristna. Tonen blev fränare i och med att de kristna fick större betydelse. Celsus, en grekisk filosof omkring 180 anför i sina ”Sanningsord” en rad argument mot kristendomen. Men han förutsätter Jesus som en historisk person.

Så långt Jesus. Men modern forskning i antik historia är lika övertygande när det gäller GT som var avgörande för de berättelser som gäller folkvandringar, släkten och släktled som var ytterst noggrant angivna för att de ansågs mycket viktiga som när det gällde Jesu liv.  Lägg märke till att släktleden alltid angavs utifrån fädernet.

Vidare angav speciellt de apokryfiska böckerna Första och Andra Mackabeerboken, som berättar om Alexander den store och följderna av hans rike, kan klassifieras som historieskrivning. Historien hade för hebréerna en mycket viktigare roll än för grekerna. Det som alldeles speciellt skiljer israeliternas historia från andra folks historia är att deras historia sammanfaller med en universell historia. Gamla testamentet berättar inte bara om hur Herren leder sitt utvalda folk, utan även om hela mänsklighetens öde. Jämfört med den kristna frälsningshistorien är judarnas heliga historia inomvärldslig. Till skillnad från andra samtida folk hade det gamlatestamentliga Israel en skriven historia. I Gamla testamentet anges ställvis exakta dateringar, vilket har betecknats som kännetecknande för (vetenskaplig) historia till skillnad från legender.

Jag nöjer mig här eftersom den antika historien är gigantisk och till största delen verifierad. 

ALLTSÅ: Googla gärna på dessa historieskrivare och fundera på vilka historiska författare som på motsvarande sätt bekräftar koranen, de buddhistiska skrifterna, Mormons bok, hinduismens tankegångar, natureligionernas bakgrund. Detta är den stora skillnaden mellan Bibelns budskap och andra trosläror. Händelserna är klart verifierade, men sedan blir det en fråga om vad man tror när man försöker skilja agnarna från vetet!

Published in: on 19 juli, 2011 at 19:37  Kommentera  

Bibelns världsbild

Bibeln berättar om vår tillvaro som vi lever i, kan se och erfara. Erfarenheterna av denna tillvaro skapar en föreställningsvärld vi bygger upp vår syn på tillvaron ur. Det är ju den vi lever i hela tiden. Det är ur denna värld vi förlorar våra nära och kära, det är i denna vi så konkret kan uppleva ondskan i många olika former.

Vi försöker förstå och tolka det vi upplever utifrån vår jordiska tillvaro för att kunna leva vidare i allt detta. En del finner inget mönster och bristen på på mönster skapar en känsla av att vår synliga tillvaro är orsakad av slumpens blinda spel.

Vidare berättar Bibeln att Gud skapade vad den kallar den himmelska världen. Den består av två olika dimensioner. Till den ena hör Gud, Jesus och de änglar som tjänar Gud i hans himmel. Det är dessa änglar Jesus pratar om när det gäller barnen. Till den andra dimensionen av den himmelska världen räknar Bibeln den ängel som gjorde uppror mot Gud, och som satt sig i sinnet på att Fördärva skapelsen.

Så kristen tro handlar långt ifrån bara om Gud eller djävul. Inte heller om moral och saker som vi räknar in i den så kallade syndakatalogen. Det handlar om hur man hittar gemenskap med Gud, skaparen och det är där Jesus kommer in.

Det finns en sak som hör ihop med ”den andra sidan”, och är hämtad från en bibelbok som heter Daniel och det är ur det åttonde kapitlet.

Som vanligt var börjar kapitlet med att ange när Daniel fick synen och de kunde ju inte säga: xx år före Kristus, utan de använde sin vanliga tideräkning: Vem som regerade osv. [ ” I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse.] Koresh är via andra historiska källor identifierbar i tid. Daniel berättar att han har bett i tre veckors tid. Till er som brukar be, hur uthålliga är NI???

Då dyker det upp en ängel som presenterar sig som ängeln Gabriel, en av ärkeänglarna. (ärkeänglar var sådana som ständtigt stod i kontakt med Gud själv.) Denna ängel berättar i detta kapitel om hur han har blivit kvardröjd pga. att en av de fallna änglarna ”fursten över Persiens rike” (Iran) Man ansåg nämligen att liksom varje människa hade sin egen beskyddande ängel, hade varje region en egen motsvarande ängel. Den ängelns egenskaper påverkade hur saker skedde inom det område ängeln var ansvarig.

Texten tyder på

att det var en strid i den himmelska världen där Gabriel var inblandad. Så konkret såg man på ”den andra sidan”.

Gabriel avslutar samtalet med att säga:”Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursten över Persien, och när jag drar bort från honom kommer fursten över Javan.” Detta begrepp”furstar” står alltid för Guds sändebud, Änglarna. 

Förstår ni?

Allt hänger ihop! Allt som sker i den himmelska världen är lika verkligt som på jorden, och skapar vår tillvaro, men vi kan inte fullt ut se det. Detta återkommer gång på gång genom hela bibeln.

Published in: on 18 juli, 2011 at 17:44  Kommentera  

Sissel sjunger Andrew Lloyd Webber: ”Pie Jesu”

Pie Jesu – på Svenska
Jesus full av nåd
Som borttager världens synder
Giv dem vila
O Guds lamm
Som borttager världens synder
Giv dem vila

Som varar för alltid.

Jesus säger i Joh 14:27

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”

Friden är i grunden detsamma som vilan.

Published in: on 17 juli, 2011 at 14:38  Comments (1)  

Allt hör ihop

Titta på bilden som har fått börja representera den här bloggen.

Ser ni den stukade människan? Ser ni ängeln? Många är de människor som faktiskt har sett en ängel. Två av mina närstående har gjort det. inte vid samma tillfälle. Varför en del får göra det och varför andra inte, vet jag inte. Men änglarna är som Guds närvaro på den bilden för denna blogg.

Vi lever i en trasig tillvaro. Jag känner ingen som när man kommer dem lite närmare, inte sliter med sitt förflutna, svårigheter med livet idag. Bibeln säger att det beror på att vi vill ”kunna själv”, som barnet kan säga. Därför finns bilden på Jesus med från inlägget igår.

Han offrade sitt liv för en fullständigt korrupt mänsklighet. Han till och med offrade sitt liv för dem som korsfäste honom! Det är inte allt fint vi gör som ger oss tillgång till Guds närvaro, det är Jesus som gjort vägen i ordning för att  Guds närhet och kraft ska kunna stödja och bära.

Så de två bilderna hör ihop!

Just därför tycker jag att den här sången är så jublande vacker. Hela världen står inför Herren, trasiga, men ändå hela. Vi äger inget, men har ändå allt!

<a href=”http://www.youtube.com/embed/_gGBMv42dJY”>

Published in: on 15 juli, 2011 at 09:44  Comments (2)  
%d bloggare gillar detta: