Guds namn

Guds namn i gamla testamentet är inte skrivet som något personnamn utan det är ett VERB! I 2 mos.3:13-14 står det om hur Gud uttryckte sitt namn till Moses. Först frågade Moses: ”Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?” Gud svarade: ”Jag är den jag är”. ”Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” Det är ett verb! I Upp 1:4 står det:”Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer”. (Alltså olika verbformer) Gud är alltså den aktive, från det förflutna idag och i all framtid. Det är inte ett namn, utan att beskrivning av Guds ständiga handlande.

Det är inte bara ett namn. Det är en beskrivning av Guds väsen. Jämför detta med islam: ”jag får bara inte ihop Allah med den allsmäktige, skapande Guden, i Bibeln kallad Jahvé. Därför är inte Gud och Allah detsamma för mig. Det är två olika saker. Det viktigaste skälet till detta är att Allah, vetenskapligt kom ur en dyrkad mångud först 600 år efter Kristus! Denna tog Muhammed till sig när han ”uppenbarade” Allahs vilja!

  • I Mekka fanns en gud som hette Hubal som var Herre över  Kabah.
  • Denne Hubal var en mångud.

· En muslimsk apologet erkände att en bild av månguden Hubal lades på taket av Kaba omkring 400 år före Muhammed. Detta kan faktiskt vara ursprunget till varför månskäran är överst på varje minaret vid Kaba i dag och den centrala symbolen för islam på varje moské i hela världen:

· Månguden var även kallad ”al-ilah”.

  • ”al-ilah” förkortades senare till Allah innan Muhammed började främja sin nya religion 610 AD.

· Det finns bevis för att Hubal kallades ”Allah”.

· När Muhammed kom med sina uppenbarelser, accepterade han alla hänvisningar till namnet ”Hubal” men behöll avledningen ”Allah”.

· Muhammad behöll nästan alla hedniska ritualer från araberna på Kaba och omdefinierade dem i monoteistiska termer.” [KÄLLA:  Karen Armstrong (2000,2002). Islam: A Short History. ISBN 0-8129-6618-x]

Oavsett hur man tolkar det kan inte Allah, med denna bakgrund vara den skapande och allsmäktige Guden, han är nåt annat.

Men om han än nåt annat än den skapande och allsmäktige Guden, vad är han då? Den osynliga världen är som vi kan läsa i Bibeln full av varelser, änglar, (både goda och onda änglar, de förra tjänar Gud, de senare följer ett avfallet änglaväsen som vi kallar djävul och satan.)

När jag skriver att Allah är något annat än den gode och helige Guden, syftar det på att han är en del av dessa andevarelser jag skrev om i sista stycket. Kan han då visa sig i vilken skepnad som helst? Svaret måste bli ja.

2 Kor 11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.” Att han skulle kunna uppträda som ängeln Gabriel är som bibelns ser på det inte alls konstigt. Och hur lätt är det inte att bli lurad? Kom ihåg att koranen har kommit till genom en enda person, och vi har inga som helst hållhakar på historiska händelser från andra historieskrivare. Det är helt enkelt en akt av olika uppenbarelser under en ganska kort tidsrymd. Det ”träd” som uppkom härav (Islam) bär också en frukt liksom Guds barn bär frukt.

Matt 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.” [kap]

Men det är ännu mer komplicerat än så:

Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. [kap]

Mark 13:22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. [kap]

Allt är inte från Gud!

Published in: on 24 februari, 2021 at 10:04  Comments (2)  

Vad universum kan lära oss om Gud!

Runt jorden kretsar ett teleskop som kan visa oss bilder av universum så det går att se både dess storhet och hur tiden kan uppfattas i miljontals år.


Termodynamikens första grundsats (energiprincipen) säger att energi varken kan skapas eller förstöras och att värme är en form av energitransport.

Eftersom varje atom i allt utgörs av energi, så blir frågan varifrån all denna energi kommer? Vi som tror på den levande och skapande Gud kan uppfatta det i ser genom linsen på hubble-teleskopet som en demonstration av Guds skaparord i full verksamhet idag. Inte bara för flera miljoner år sedan, inte för några tusen år sedan; utan just NU.

HANS är makten och härligheten! Varför ska vi vara rädda som har en sådan Gud?

Published in: on 4 februari, 2021 at 09:59  Comments (2)  

Bibeln om tecknen på tidens slut…

I Luk 21:25-28 säger Jesus:

25. Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. 26. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. 27. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. 28. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.

Bara en kommentar om ”havets och vågornas dån”: Ofta använder bibeln havet som symbol för folkhavet. Lägg in det i texten ovan, så går det att se texten ur ett perspektiv idag.

Visarna på tidens ur håller på att visa på 11.58 pm. Det vill säga snart slut!

32. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. (Matt 24:32-33) Vi vet inte tider eller stunder: 36.Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Så var stilla och tro att Gud har allt i sin hand!

1.
Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära.
Kom, alla folk, att vårt eviga lov honom bära.
Himmel och jord
bärs av hans kraftiga ord.
Allt han sitt hägn vill beskära.

2.
Pris vare Herren, som allting så härligt bereder,
som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder,
som i vår nöd
skänker oss välfärd och bröd
och sitt beskydd kring oss breder.

3.
Herren, vår Gud, vare lov som en Far för oss blivit,
som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit,
som på vår jord
leder med Ande och ord
dem som åt Kristus sig givit.

4.
Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.
Kraften är hans och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn,
att han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena.
Published in: on 2 februari, 2021 at 11:36  Kommentera  

Var Isac Newton profet?

Detta är inte direkt kopplat till mitt Bibelfocus, men har likväl sitt intresse! Med tillstånd lägger jag in det från den svenska siten ”Flammor”

De allra flesta vet nog vem Isaac Newton, den världsberömde engelske vetenskapsmannen, var. Vad inte så många känner till är hans stora intresse för Bibeln och profetiorna.

I allt det som Newton skrev ingår också 16 000 sidor i andliga ämnen. Inte minst var han intresserad av Bibelns profetior och deras förutsägelser om tidens slut. Om detta skrev han omkring 4.500 sidor.
Newton tolkade profetiorna så att det i framtiden skulle kunna bli möjligt att resa betydligt snabbare än en häst springer, vilket var det snabbaste sättet på hans tid. Newton levde mellan åren 1642-1727. Den franske filosofen Voltaire (1694-1778) gjorde spe av Newton och hans tro. Voltaire skrev:
”Se denne underbart kunskapsrike man, som upptäckte tyngdlagen, när han blev gammal, blev han barn på nytt och började studera en bok, som kallas för Bibel. Det synes, om man vill tro den, så måste man även tro sådant otroligt nonsens, att kunskapen bland människor skall så tillväxa att det
skall bli möjligt att kunna färdas 80 kilometer i timmen. Stackars fjolliga gubbe!”
En som på senare tid intresserat sig för Newton och hans forskning är Stephen Snobelen, som är professor i historia för vetenskap och teknik. Han upptäckte ett märkligt dokument i samlingen av Newtons manus, som finns i Jerusalem.
I detta manuskript kan man se man att Newton kommit fram till att Daniels bok och Uppenbarelsebokens profetior av ändens tid kommer att få sin uppfyllelse under det århundrade som vi nu lever i.

Published in: on 30 januari, 2021 at 15:16  Kommentera  

Jesus dog på riktigt. Inte mellan två ljusstakar på ett altare!

Jag har berättat om Bibelns berättelser om Jesus, hans död och uppståndelse. – Men Jesus uppfattas som en legend av många om inte tror.

Det hävdas ibland att det inte finns några ickebibliska dokument som visar att han verkligen har funnits.

I själva verket finns det flera samtida dokument bevarade som omnämner Jesus. Dessa här skrifter är helt ickebibliska till sitt ursprung och måste alltså betraktas som neutrala, objektiva, historiska verifikat för att Jesus verkligen levde i Palestina för snart 2 000 år sedan och avrättades av de romerska ockupanterna.

En notis om Jesus finns hos den berömde judisk-romerske historikern Flavius Joséfus från första århundradet:

”Han [översteprästen Hannas] sammankallade Sanhedrin (även benämnt Stora rådet eller Rådet, var det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ under grekisk-romersk tid) till rättegång och ställde bland annat Jakob, brodern till Jesus (som kallades Kristus) inför dess sanhedrins medlemmar  samt några andra som Hannas anklagade för att ha brutit mot lagen och sålunda överlämnades till att stenas till döds.”

I slutet av det första århundradet berättade den romerske historikern Suetonius att kejsaren Claudius år 49 hade förbjudit alla judar att vistas i staden Rom (en händelse som också finns omnämnd i bibeln, i Apg 18:2): ”Då judarna i Rom oavbrutet orsakade oroligheter, därtill uppviglade av Chrestus, fördrev han dem ur staden.”

De här upploppen var förmodligen en följd av kristendomens ankomst till Rom, vilket sannolikt orsakade en hel del konflikter inom den judiska kolonin där, liksom på andra håll (se t ex i Apg 21:31). Suetonius, som skrev detta flera år senare, uppfattade – precis som så många människor gör i dag – utan tvekan ordet Kristus (i själva verket det grekiska ordet för titeln ”messias”, dvs ”Guds smorde”) som ”Chrestus” och ett egennamn på en person. ”Chrestus” är emellertid ett namn som ingen jude någonsin burit. Det förekommer helt enkelt inte som judiskt namn.

En mer detaljerad berättelse om Jesus kommer från den romerske historieskrivaren, ämbetsmannen och konsuln Publius Cornelius Tacitus. I sitt historiska verk ”Annaler”, som han skrev mellan år 115 och 117, berättar han att kejsar Nero försökte lägga skulden för den förödande branden i Rom på de kristna. Tacitus skriver:

”Som skyldiga ådömde Nero de mest raffinerade straff åt de kristna.” Och han fortsätter med att beskriva dessa kristna: ”De fick sitt namn från Kristus, som avrättades enligt beslut av landshövding Pontius Pilatus under kejsar Tiberius regeringstid. Det satte stopp för den farliga vidskepelsen en kort tid, men den tog fart på nytt – inte bara i Judéen, där denna pest först uppstod, utan även i själva Rom, där all världens hemska och skamlösa saker samlas och finner ett hem” (Annaler, XV, 44).

Det framgår klart av Tacitus kommentarer att han inte hyser några som helst sympatier för de kristna. Men för honom var det inte någon tvekan om att rörelsens upphovsman verkligen levt 90 år tidigare och avrättats av Pontius Pilatus, då denne var landshövding över Judéen.

Så finns det många kristna som vägrar se den blodiga historien bakom Jesu offer. I nattvardens ”för dig utgiven och för dig utgjutet” lägger sig riten som en dimma. Vi vill att det ska vara som på altaret! – Ett silverkors mellan silverljusstakar och blommor. Jag tror inte alls att det var den föreställningen Petrus och de andra lärljungarna såg framför sig när de tänkte tillbaka på Jesu död!

Jag är ledsen om jag med detta har fråntagit någon känslan av att triumfen på korset kunde ses med ögonen. Denna bild visar på ett effektfullt sätt hur han bar alla människors ondska och felsteg. Efter detta kan INGEN anklaga oss inför Gud för vad vi har varit, är eller kommer att vara.

Första gången Djävulen nämns i Bibeln kallas han för åklagaren. HÄR FRÅNTOGS HAN DEN MAKTEN! Så triumfen låg i offret. Han bar allas ogärning. Naturligtvis mina, dina ogärningar. Men se på honom!  Han bar även Stalins massmord, Hitlers, Neros… Hur skulle han kunna bära det utan allt detta lidande?

Blev då dessa värsta mördare räddade i och med detta? NEJ!

Ja, förresten om de kommit till besinning. Men alla vi som kommer till Fadern och hänvisar till att Jesus dött för oss blir friförklarade. Därefter kan vi uppleva hur vi blir burna av Herren genom livets svåra skeden!

1.
Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

2.
O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.

3.
Låt mig då, Herre, vara ditt barn.
Lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.

Published in: on 9 januari, 2021 at 17:30  Comments (3)  
Tags: , ,

Gör er inga bekymmer…

(Matt 6:31-34)

31Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? 32Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.

Var dag har nog av sin egen plåga.

Published in: on 4 januari, 2021 at 21:33  Kommentera  

Vi är kallade att leva i Guds seger, inte i fruktan.

Vem känner inte igen sig i detta?

”Jag är misslyckad.”

-jag är inte till någon nytta för Gud.

-Jag förstår inte varför han bryr sig om mig.

-Han svarar inte på mina böner.

-Jag kommer tillbaka till honom och bekänner samma synd. Den ena gången efter den andra.

Varför har så många, fast de tror på Jesus så många behov som aldrig blir fyllda? Kan tron på honom sätta oss i stånd till att leva i frihet från fruktan, oro och depression, smärtor, sjukdom och syndafall.

Om så är, hur kan jag få den tron i mitt liv? Jesus sa att ”sanningen ska göra oss fria…” (Joh 8:32)

Vad är det då för sanning som Jesus talar om?

Även om den moderna psykologin kan ha varit till hjälp för en del, så kan den likväl inte leda dem ut i den frihet som Jesus talade om. Den tro han talade om, var tron på Gud, vem han är och vad han har gjort för oss. Det är DEN tron, som inte bara gör oss fria, men också sätter oss i ständ att förbli fria, så att vi upplever vad Paulus kallar ”Guds barns härliga frihet”.

Jesus säger: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina efterföljare; Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. -Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria” (Joh8:31,32, 36)

De flesta människor lever på känslor, men Gud vill lära oss att leva av tro. Iställer för att se oss själva genom diset av vår fruktan och våra känslor, vill han visa oss, hur han ser på oss. Därefter kan vi bli i ständ till att reagera positivt i situationer där vi tidigare reagerat negativt.

I Jobs bok står det: ” det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig.” (Job 3:25)

Men Guds sanningar vill frigöra oss och hjälpa oss att leva i frihet. De vill slå rot i våra hjärtan, så att vi får positiv attityd och kan övervinna det som är negativt. Vår kallelse är alltså att inte vara underdåniga och lydiga utan att vara övervinnare i kraft av Guds ord!

Vi behöver alltså inte bara veta vad som är sanning utan också få nåd att leva i dess kraft.

Published in: on 30 december, 2020 at 18:26  Kommentera  

Du vet väl om att du är värdefull?

 

I ett modernt sekulariserat land skulle nog Jesus hamna längst ner i status bland arbetslösa och ”samhällssnyltare”. [Många kan tycka att det är för lätt att leva utan att arbeta] Om du också känner dig eländig och utan mening så kom ihåg: Han var ju delaktig i skapelsen av allting och Guds son! (Joh 1:1) ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn” (Joh 1:12)

Så om du känner dig värdelös så är du i gott sällskap med Jesus. Är du kristen är du alltså en barn av Gud! Det räknas inte i samhället, men i universum räknas du bland de största! I 1 Kor 6:3 står det ”Vet ni inte att vi skall döma änglar?”

Vår roll i världen är ofantligt mycket mer än vad vi gör, det handlar om vad vi är!1 Finns det kors allt för tunga att bära,
Blir prövningen stundom för svår?
Finns det ingen som ser dina tårar,
Och ingen som nöden förstår?


Kör: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus,
För att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han,
För att lätta alla bördor som du bär.2 Har de brustna förhoppningars skugga
Förvandlat din dag uti natt?
Kanske allting dig synes förgäves,
Och trons låga flämtar så matt.


3 Kanske molnen har kommit för solen,
Så livet syns mörkt för din del.
Är du bitter måhända i hjärtat,
Att drömmen om lycka slog fel?
Published in: on 24 december, 2020 at 21:50  Kommentera  

I have heard about a town above the cloud

Published in: on 7 december, 2020 at 12:53  Kommentera  

Minns ni kopparormen i öknen?

Även ett barn vet vem Jesus är utan att bli undervisad -faktiskt!

I (Luk 18:15-17) ”15 Folk kom också fram med sina barn till honom för att han skulle röra vid dem. Lärjungarna fick se det och visade bort dem, 16 men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. 17 Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.” Det viktiga för oss är just barnperspektivet. Att ta emot precis som det står! Inga omtolkningar eller tydningar. Så hur tar vi emot Jesus när han kommer? Den sista meningen , den i vers 17 påminner mig om ett ställe i gamla testamentet. I 4 Mos. 21:7-9 Kan vi läsa: ”7 Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss.”Mose bad för folket, 8 och Herren sade till Mose: ”Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva.” 9 Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen, och då fick han leva.

De behövde inte tro på ett speciellt sätt, ”titta och du blir helad”. Den enkla bönen, antingen själv eller tillsammans med andra har det goda med sig har det goda med sig att man blir engagerad med HONOM, man tänker på honom och då vänder man sig bort från sig själv och sina bekymmer. Bort från den ohälsosamma självupptagenheten. Man vänder blicken till Jesus. Då vänder vi oss bort från fruktan -från pinsamma sår -från smärtsamma minnesbilder av synd och syndare – sorg och grämelse – finansiella och andra orostankar. Vi vänder oss till vår själs läkare och tröstare.

Israels folk ute i öknen måste få snabb hjälp eller dö. Det var inte de många och djupa sanningarna som skulle hjälpa dem. Ingen tid för undervisning och bönemöten. Det var omvändelse, sinnets omvändelse. Det var antingen att se på ormarna eller att se på boten. Och var och en som tittade på Guds bot blev vid liv. Man måste alltså inte tro på någon speciellt sätt. Det räckte att se på den uppsatta ormen. Det behövdes inte mer!

Detta är bara EN av alla saker i Gamla Testamentet som pekar direkt på Jesus. Så se på JESUS och du har vad din själ behöver.

Som en härlig gudomskälla
Rik och mäktig, djup och stor
Är den kärlek, nåd och sanning
Som i Jesus hjärta bor

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin
Under över alla under

Allt förlät han mig en gång
Om hans underbara godhet
Glad jag sjunger nu min sång
Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in

Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin
När en gång i livets morgon
Till den gyllne port jag når
Då för Jesus stora kärlek
Och för mig den…
Published in: on 7 december, 2020 at 12:27  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: