Två världar. Den synliga världen och den osynliga, där den synliga är på väg att gå under. Men det finns hopp!

Här kommer jag att ta upp flera saker som är avgörande för vad kristen tro är. Påskens budskap innebär enligt Bibeln ett TOTALT HELANDE BUDSKAP för hela mänskligheten och skapelsen. Att det är så hör ihop med saker jag började att skriva om när denna blogg var ny.

Idag skriver jag till er och oss alla som är slavar på alla möjliga sätt.

-Slavar under olika sjukdomar.

-Slavar under ångest och självömkan.

-Rädsla för vad framtiden kan bära med sig.

-Oro för våra barn och vårt eget åldrande.

-Det finns oändligt många saker som vill förslava oss, vår egen oro, sjukdom, bitterhet och rädsla.

Allt detta är kännetecken på satans verkan. Hans, som kallas denna världens furste. När Jesus berättade för lärljungarna i Joh 12 sade han:

31. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.

DET ÄR BEFRIELSENS ORD TILL OSS ALLA.

I Ef 1 kan vi läsa:I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.Vi är alltså friköpta från allt som binder oss.:”över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade Gud under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen.”

Om vi ska få glädje av det, gäller att…

..vi är fria ifrån det som binder oss, på två sätt: Det förflutna är borta och det som kommer kan aldrig binda oss mer. Frågan är bara om vi vågar eller känner för att ta emot det. När jag avslutade ett avsnitt kring Jesu uppståndelse skrev jag:

FASTNA alltså inte i Jesu död, utan be också om att

få del av kraften och glädjen i den tomma graven!

Jaag kan skriva det på ett annat sätt: Älta alltså inte de gamla misstagen, låt inte ”Anklagaren” plåga dig  med saker Jesus redan har dött för och släckt ut på korset (Anklagaren… se Job)). När det förflutna förföljer dig, tacka då Gud för att han genom Kristus har valt att inte se det mer. (I Bibeln står det att det gamla är förgånget och något nytt har kommit) I den tomma gravens kraft finns Anden som vi har fått och som gör att vi kan tro som Jesus.

Jesus sa:”för Gud är allting möjligt.” Men han sa ockå ”Allt är möjligt  för den som tror.” Alltså den troende. Hisnande, inte sant??  Det har jag varit med om själv, så det tror jag på.

Att det har fungerat har inte med min ”starka tro” att göra, utan att jag i de stunderna inte varit lömsk på Gud, fylld av bitterhet och fruktan. Just då, i de stunderna fungerar Guds ande hos mig. Det är den auktoritet som den helige Ande ger och som då kommer till uttryck genom mig.

I 1 Kor 15:19 står det:”17. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. 18. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. 19. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.” Det är inte döden som skapar den andliga kraften, det är uppståndelsen.

Det gamla ska förgås och något nytt ska komma.

I går skrev jag om hur ondskan håller på att förstöra jorden, och om man läser Bibeln lite noggrannare ser det ut som om allt detta är ett kosmiskt skeende, inte bara ett jordiskt. men eftersom vi som människor bara kan se så långt näsn räcker, så har vi svårt att ens se de mest diaboliska uttrycken för vad vi delvis redan är inne i.

Det finns några saker jag tycker är viktiga att få påpeka och som hör till ett helt annat skeende och som Jesus överlämnade till lärljungarna.

I Mark 16:20 Står det:

Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Detta är ett löfte från Jesus till alla som tror, inte bara i den tiden, utan i alla tider. Så hur illa det än ser ut har Jesus givit oss makt att stå emot allt destruktivt i kraft av det ord som har fått sjunka in i oss. Det är inte bara min tro som åstadkommer det, utan Guds mäktiga ord som vi tagit in och som vi agerar utifrån.

Detta är så viktigt att jag återciterar det jag nyss skrivit med ett litet tillägg:

Påskens budskap innebär enligt Bibeln ett TOTALT HELANDE BUDSKAP för hela mänskligheten och skapelsen. Att det är så hör ihop med saker jag började att skriva om när denna blogg var ny.

Idag skriver jag till er och oss alla som är slavar på alla möjliga sätt.

-Slavar under olika sjukdomar.

-Slavar under ångest och självömkan.

-Rädsla för vad framtiden kan bära med sig.

-Oro för våra barn och vårt eget åldrande.

Oro för jordens undergång. Men om det säger Jesus: Då ska ni lyfta upp era huvuden, för då nalkas er räddning.

-Det finns oändligt många saker som vill förslava oss, vår egen oro, sjukdom, bitterhet och rädsla.

Allt detta är kännetecken på satans verkan. Hans, som kallas denna världens furste.

LITE KYRKOHISTORIA

De kristna församlingarna var kraftigt förfljda de första århundraderna, det var under den tiden man talar om urkyrkan. De kunde inte förvänta sig någon hjälp från månniskor, det enda de kunde sätta sin tillit till var Herren själv. Under den tiden är berättelserna om tecken och under från Gud rätt frekventa. Denna utveckling pågick fram till år 313.

Trots svåra förföljelser fortsatte medlemsantalet i de kristna församlingarna att öka. Förföljelserna blev än värre under 200-talets andra hälft men en vändning var nära förestående. Under kejsar Diocletianus i slutet av 200-talet skedde de sista riktigt stora statsstödda förföljelserna.

Under tiden fram till 313 då kristendomen blev förklarad laglig avrättades tiotusentals kristna, och bland dem flera biskopar och andra ledare inom kristendomen. DÄREFTER, Försvann berättelserna om Guds väldiga gärningar annat än fläckvis.

Den troliga orsaken var att man hade fått en annan hjälpare än Gud, 
den himmelska världens kraft lyste alltmer med sin frånvaro.

MEN DEN TID VI NU STÅR INFÖR GER OSS ETT VÄGSKÄL:

Antingen förgås vi av ångest och undergångskänslor eller också börjar vi liksom de första kristna i katakomberna se GUD som vår hjälpare och det kommer han också att leva upp till.

Många gånger tvivlar jag, men jag har sett för mycket för att kunna förneka det.

 

Gud med makt och myndighet på jorden. Vi kan påskynda, men inte stoppa!

Nu blir ju då frågan,  Var det jag skrev under påsken och igår bara det man kan kalla religiös teori? Eller vad handlar det hela om?

Som ni förmodligen redan har förstått, så fungerar bibelns tillvaro och vår jordiska på två helt olika sätt.

Det vi kallar naturligt hör ihop med de begränsningar som tillvaron på jorden ger. Allt vi kallar vetenskap har sin grund i de erfarenheter som våra sinnen kan iaktta och vår hjärna kan analysera. Det är detta bibeln kallar köttsligt. Det är alltså en del av den synliga skapelsen. Om vi får vara med om något utanför dessa ramar (som när Jesus gick på vattnen) kallar vi det övernaturligt, eller också vägrar många att alls tro på det. Men tro mig, det övernaturliga finns och har mycket mer att göra med tillvaron än vad vi kan tro.

Bibelns tillvaro fungerar utanför vår begränsade värld. Utifrån den kommer alltså det vi kallar under  eller övernaturligt. När vi uttalar oss om kring någon övertygelse, och lägger in osynliga makter kring det vi uttrycker så skapar det också en kraft och en rikting i det vi uttrycker.   När vi uppmanas att be till Gud och i enlighet med hans löftesord innebär det att vi genom vår bön aktiverar Guds löftesord.

Det är viktigt att låta det vi läser eller hör från Bibeln gå in i oss och skapa en inre ro som hör samman med Guds löften.  I Mark. 11:24 läser vi ”Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.”I Mark 16:20 står det:
Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”  Lägg märke till att det finns en koppling mellan Guds ord och de handlingar som inte bara Jesus gjorde, utan även det lärljungarna gjorde efter Jesu himmelsfärd.
Jag ska komma till detta senare.

Då är vi tillbaks till frågan om tro! Vi kan inte suggerera fram tro. Den kommer alltså genom att vi läser Bibeln med förväntan! Om vi tackar och förväntar oss att Jesus kommer att ge oss det vi behöver och vi förväntar oss att detta kommer att ske, så blir behovet uppfyllt på ett eller annat sätt!

Här vill jag lägga till det som står i  Matt 6:27Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?”  Du tappar bara mark med all oro!

Lukas, som skrev inte bara Lukasevangeliet, utan också apostlagärningarna (acts, på engelska) skrev :”Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.” Lukas evangelium 1:3,4.

Lukas berättar inte mycket om sig själv. Han förklarar att Jesus inte bara är judarnas utan hela världens Frälsare. Lukas beskriver mer än de andra evangelieförfattarna hur Jesus hjälpte samhällets utstötta och människor i stor nöd: fattiga, sjuka, syndare. I Apostlagärningarna beskriver han hur Jesus efter sin himmelsfärd fortsatte sitt verk på jorden genom den helige Ande hos de troende” Så vitt vi vet var Lukas en mycket nära lierad person med de kristna i Jerusalems församling som varit med Jesus, sett hans gärningar, och deltagit i Jesu avrättning. Likaså hade han en nära kontakt med kvinnorna vid graven och hade därför en klar berättelse om hur de fick uppleva situationen när de kom dit och graven var tom.

Detta var vad Lukas ville berätta, och som han skriver (till Teofilus) . Både genom evangeliet och sedan apostlagärningarna ville han ge en detaljerad bild av vad han fått sig till livs…

Händelserna han berättar där är makalösa.

Dessutom är de en fortsättning på avslutningen i Markusevangeliet (som ingen tycks veta om han hade tagit del av). Där står det: ”17. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18. de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

Så kommer alltså slutet som är helt avgörande för min berättelse och för mitt senare inlägg:

Guds ord till dig idag

Mark 16: [20Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

 

Snart smäller det -men vad är det vi ser?

Här vill jag vara lite försiktig i tolkningen, men av alla onormala händelser vi har sett de senaste åren och som verkar accelerera I marken, klimatet, allt våld etc så känns det rätt logist att det vi ser i Korea nu kan vara upptakten till det krig som omtalas i profettexterna. Jag tror att det är andliga makter bakom det vi ser och därför verkar det så svårtolkat vad som händer även för specialister i konfliktteori.

 Larmsignalerna om tillståndet för vår värld ljuder i alla möjliga sammanhang. Smått profetiska budskap finns där man minst kunde tro det.

Att Dagens Industri skulle sälla sig till profetrösterna, var det nog ingen som hade förutsett. Likväl har man gjort det genom en veckobilaga som utkom i oktober.
Budskapet är kopplat till Bibeln. Rubrikens budskap är ”I väntan på apokalypsen”.

Snart smäller det!

Larmsignalerna om tillståndet för vår värld ljuder i alla möjliga sammanhang. Smått profetiska budskap finns där man minst kunde tro det.

Att Dagens Industri skulle sälla sig till profetrösterna, var det nog ingen som hade förutsett. Likväl har man gjort det genom en veckobilaga som utkom i oktober.
Budskapet är kopplat till Bibeln. Rubrikens budskap är ”I väntan på apokalypsen”.

Apokalypsen är ett annat ord för Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Denna ger en profetisk beskrivning av de svåra händelser som skall inträffa i den yttersta tiden.
Framsidan är i alarmerande rött, med en revolverhylsa. På de skott som finns i revolvern kan man läsa: Oljekrisen, Ekonomisk kollaps, Krig/Terrorism, Klimathotet, Pandemier.
Hela sex sidor inne i tidningen upptas av ämnet. Sidorna inleds med ett uppslag över två sidor, med en revolver riktad mot vår planet. Den stora rubriken lyder: Snart smäller det!
Knappast har väl någon kristen tidning framställt ett så allvarligt budskap. Inte heller ett sådant budskap utan hopp. Dagens Industri beskriver hur människor världen över tror att ”domedagen” snart kommer. Guds räddningsplan för de som vänt sig till Jesus, lyser med sin frånvaro.
Räddningen är nämligen den att Jesus skall komma åter för att rädda sitt folk, Titus 2:13: ”vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” Det är mer än hög tid att förkunna detta!

 

Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan…

”Det finns hänvisningar, i det Jesus säger om tiden innan han ska komma igen som helt klart går att applicera på detta. Kanske dock inte så tydliga, men de som har en levande tro på ”Fadern” kommer att känna igen och förstå tidsandan. I Joh 15:18 säger han ”Om värl­den ha­tar er, kom då ihåg att den har ha­tat mig före er. Om ni tillhörde värl­den skul­le värl­den äls­ka er som si­na eg­na. Men nu tillhör ni in­te värl­den, ut­an jag har kal­lat er ut ur värl­den, och därför ha­tar värl­den er.”

Detta citat behöver kommenteras lite. ”Världen” i detta sammanhang står för hur vi som varelser tillhörande denna ”värld” är skapade för att överhuvudtaget kunna överleva.

1.  för att kunna anpassa oss här på jorden och

2 . för att medvetet eller omedvetet uppfatta det andliga och för våra fem sinnen saker som inte kan uppfattas (för det mesta) annat än som talgdankar, magkänslor. Ibland blir det synligt, men eftersom det är långt ifrån det vanliga hos den moderna människan och oftast inte vetenskapligt kan bevisas, så anses det officiellt som suspekt .

Därför håller många, många sina andliga erfarenheter gömda. Ingen vill ju ses som suspekt. Hur många gånger har jag inte fått höra berättelser som jag faktiskt tror på av många olika skäl, men där de säger efteråt: ”Men du säger väl inte det här för någon?”
Vad jag då har försökt beskriva här i de senare inläggen är hur Gud skapade människan som en helhet. (Det Hebreiska ordet för den skapade människan är ”näfäsh”, och betyder helhet [men också människa])

Då blir ju frågan hur helheten ser ut: Jag tar upp ordförklaringen från 1917 års Bibel en gång till för att försöka klargöra det. Men kom ihåg, att detta är Bibelns syn och den ligger rätt långt vår naturvetenskapliga tankegång. Den tillhör ”denna världen” som Jesus talar om och den troende människan har en tillgång till den gränsöverskridande tillvaron (himmelska). Både  till förståelse av oss själva och omgivningen och vår möjlighet till handlingar som kan uppfattas övernaturliga.

Själisk.jpg

För att förstå denna text måste man inse att allt vi blir medvetna om måste gå igenom vår hjärna. Det är den, och inget annat som i bibeln kallas själ. Om inte signalerna går genom hjärnan uppfattar vi dem naturligtvis inte. De blir ”osynliga”.  Alltså förutsätter Bibeltexterna att det finns två ”inputs” till hjärnan (själen) Det ena är kroppen som vi väl nästan alla hyggligt känner till. Vi ser, hör etc. så processas det i hjärnan och blir till en del av vårt sätt att tänka. Det andra, den andliga sidan=hjärtat, ”själva levandet” som lever vidare efter vår död,  är svårare att ta på eftersom mycket kommer in via vägar vi inte riktigt har pejl på. Där finns det en värld på andra sidan: en barriär som naturligtvis också kommer in i vårt sätt att tänka. Där kommer både Gud, Guds änglar och olika demoner inklusive satan själv in samma väg. Vad som har lättare att ta sig in har att göra med hur vi matar vårt sinne. Idag kan vi nästan inte läsa en tidning utan att läsa om olika destruktiva händelser utförda av destruktiva personer, eller berättelser om hur  klimatet kommer att att gå överstyr. Det tolkas då naturvetenskapligt eftersom Gud inte hör hemma där.  Kvar finns bara en fasansfull skräck för livsbetingelser som skenar.

”Det matas våra barn med dagligen på skolan, det finns inget hopp! Pär Lagerkvist utgjuter detta:

Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen.

Detta läser vi i DN idag:”Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid?

Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.

I kyrkan förmedlar det heliga kyrkorummet Guds närhet och härlighet. Det är, menar jag, en av orsakerna till att människor trivs i en Gudstjänstlokal. Guds härlighet i verksamhet! Men varför är Gud på ett särskilt sätt där? Där är ett ställer man ber, välsignelsen uttalas över de närvarande och gågna generationers böner ekar fortfarande mellan väggarna! Det är alltså en makt utanför naturvetenskapens gränser i bönen och välsignelserna. Trygghet bara i att sitta i ett tomt kyrkorum.

Allt detta ska i naturvetenskapens namn folk fråntas Jag känner vånda inför våra unga idag. ”Ångerst, ångest..”

Ska vi verkligen i vetenskapens namn frånta människor detta i Kyrkan?

Nu går det inte an att vara tyst längre

Jag tyckte att jag hade skrivit allt jag hade att ge. Det kändes inte som om det fanns så mycket mer att tillägga, men tiden går fort i dessa sista dagar. Den ena händelsen faller in efter den andra… Sedan mitten på 40-talet har stenarna ropat som aldrig förr och kyrkor och samfund har inte bara förnekat sin tro utan även tystnad om vad Jesus kan betyda. Jag har börjat läsa alltfler artiklar om hur sv.ky har slagit sig ihop med muslimer och bygger gudstjänstlokaler tillsammans. Nu senast i Fisksätra.

– Men är inte det bra då? Är det inte samma Gud? Gud som Gud, liksom? För att förstå skillnaden måste vi titta BÅDE i koranen och Bibeln.

Låt mig repetera en sak jag tidigare citerat ur nya testamentet:
Den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor av kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är en andlig kamp, genom bön och via de löften Kristus har givit oss.

Därför väljer jag nu att jämföra med Islam.

Jag vill börja med att be er observera att det jag nu skriver inte är något debattinlägg eller försök att i största allmänhet skapa en avighet mot Allah, eller muslimer. Men jag får bara inte ihop Allah med den allsmäktige, skapande Guden, i Bibeln kallad Jahvé. Därför är inte Gud och Allah detsamma för mig. Det är två olika saker. Det viktigaste skälet till detta är att Allah, vetenskapligt kom ur en dyrkad mångud först 600 år efter Kristus! Denna tog Muhammed till sig när han ”uppenbarade” Allahs vilja!

  • I Mekka fanns en gud som hette Hubal som var Herre över  Kabah.
  • Denne Hubal var en mångud.

· En muslimsk apologet erkände att en bild av månguden Hubal lades på taket av Kaba omkring 400 år före Muhammed. Detta kan faktiskt vara ursprunget till varför månskäran är överst på varje minaret vid Kaba i dag och den centrala symbolen för islam på varje moské i hela världen:

· Månguden var även kallad ”al-ilah”.

  • ”al-ilah” förkortades senare till Allah innan Muhammed började främja sin nya religion 610 AD.

· Det finns bevis för att Hubal kallades ”Allah”.

· När Muhammed kom med sina uppenbarelser, accepterade han alla hänvisningar till namnet ”Hubal” men behöll avledningen ”Allah”.

· Muhammad behöll nästan alla hedniska ritualer från araberna på Kaba och omdefinierade dem i monoteistiska termer.

· Oberoende av uppgifter om de faktiska omständigheterna, är det tydligt att islam härstammar från en hedendom som en gång tillbad en mångud.

· Även om Islam i dag är en monoteistisk religion, har den sina rötter i den hedendom som fanns i Ur som Abraham lämnade och som finns placerad i nuvarande Irak. Han kom så småningom till nuvarande Palestina, där Muhammed sade sig ha sina möten med ängeln Gabriel.

[KÄLLA:  Karen Armstrong (2000,2002). Islam: A Short History. ISBN 0-8129-6618-x]

Oavsett hur man tolkar det kan inte Allah med denna bakgrund, vara den skapande och allsmäktige Guden, i GT med namn Jahwe. Han är en annan figur, och om man läser i Koranen är den tämligen destruktiv.

Nu när vi närmar oss Advent kan det väl vara dags att börja med ett adventcitat ur Biblen Jag markerar den del av texten detta inlägg kommer att handla om.

I Lukas 19:37-40 står det ”37. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: 38. ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.” 39. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” 40. Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.Det verkar som om stenarna ropar som aldrig förr, medan de kristna tiger.

Jag vet inte hur många gånger jag sett Jesu bild tona fram gång på gång. Förutom signaler på tillvarons undergång och människors känsla av leva i undergångens tid, kommer det fram alltfler berättelser om hur Bibelns Kristus visar sig på olika sätt.

Se gärna på filmen i mitt senaste inägg liksom det jag skrev 13 november 2010

 

Den andra sidan av vår mänsklighet – Gudslikheten

Om vi läser skapelseberättelsen i 1 Mos börjar berättelsen med ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” (pluralis himlarna i den hebreiska grundtexten står det himmel i plural: ”Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets”). Varför våra översättare har valt singular för himmel här vet jag inte. Andra översättningar, t.ex NIV (New English Version) följer generellt grundtexten mer noggrannt. Så här står det i den (gen. 1:)   1In the beginning God created the heavens and the earth”. Här har man behållit pluralformen, vilket stämmer mycket bättre med Bibelns övriga texter kring himmel (himlar)  och jord.

Så vitt jag förstår det när jag läser Bibeln så tycks det finnas flera utomsinnliga platser som ligger inom begreppet himlar.

1. Den plats där Gud och hans goda änglar finns. Jesus säger till och med att barnens änglar står inför Guds ansikte dag och natt.

2. Dödsriket. (Sheol) Den plats som Jesus tydligen befann sig på när han var död.

3. Vidare säger Jesus i Johannesevangeliet att ”i min faders hus finns många rum”. Exakt vad det innebär är det svårt att veta, men helt klart är den himmelska världen betydligt mer komplex och troligen trivsammare än att vi bara ska flyta omkring som några slags andar i en evighet utan substans och ihop med ett lyckorus. Självklart kan jag ju inte veta det, men mycket talar för att så inte är fallet. [I Matt 26:29 säger Jesus bl.a ”29. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.”]

LÄGG MÄRKE TILL:

Det jag här har skrivit hör ihop med tillståndet före syndafallet, men också med den människa som lever och dör i Guds närhet genom den förlåtelse vi får när vi tar emot Kristus.. Så vi är i allra högsta grad skapade som jag här har beskrivit för att bo på den jord som skapades. Vad jag har velat visa på är hur hela vår varelse är uppbyggd för att leva på jorden. MEN OCKSÅ för att uppfatta den osynliga världen (himlarna) och kunna få gemenskap med Gud. Vi är lika fiffigt och noggrant konstruerade för detta, men desto längre tiden går från den stund när vi bröt med Gud, desto svårare får vi att uppfatta  det som ligger bakom den mur som skiljer oss från det osynliga.

MEN VAD HÄNDE EGENTLIGEN I SYNDAFALLET?

Läs 1 Mos 2:4-4:26. Där beskrivs tiden närmast efter skapelsen, Guds plats i sin skapelse, gemenskapen med människan och hur livet blomstrade.

Här beskrivs hur Gud lät jorden bli fruktbar, hur växter, fiskar och djur kom till. Hur människan formades av jorden. [Om ingen har tänkt på det förr, så består vi av jordens mineraler. Inget extra. Järn, magnesium, kalk, calcium, väte, kol, syre bundet i olika former av oxider etcetera. när vi dör återgår vår kropp till de mineraler vi skapats ur.] Som vi säger i jordfästningsritualen:”Av jord är du kommen och till jord ska du återvända”. Likadant var det med djuren och fåglarna.

Nu vill jag inte ta en diskussion om hur Gud gjorde, men i ovanstående kan vi se mixen. Vi kan också se hur Gud gick (eller hur det nu gick till) i det första paradiset. Han pratade med människan, instruerade och såg till att det alltid skulle finnas de förnödenheter som behövdes för ett gott liv.

Men över ett träd hängde ett demoklessvärd… ”Äter du av detta skall du döden dö”. Givetvis kunde inte människorna som de männskor de var avhålla sig. Smaskens, det var gott, ju! Men vad människan inte då begrep var att hon förändrades i sitt sinne. Människan gömde och drog sig undan från Gud, livets källa. När Gud kom dit för att dela gemenskap, var Adam och Eva puts väck! ”var är ni någonstans”, frågade Gud. Tja, vi skämdes för vi upptäckte att vi var nakna… Nu hade den mentala förändringen, bort från vad Gud hade tänkt, påbörjats! Likaså distansen till Gud och den livsuppehållande källan han skapat hade börjat öka. Därför blev människan distanserad från sitt inre (verkliga) jag som hörde ihop med Gudsgemenskapen, distanserad från Gud och från hans livgivande gåvor. Människan blev utelämnad till sig själv för sin försörjning och överlevnad. Avundsjukan började spira och därmed tanken på att göra sig av med ”konkurrenter”. [Kain och Abel] Döden hade börjat göra sitt intrång. Det var inte bara den yttre, kroppsliga döden, det var den inre döden som lossade förtöjningarna från  möjligheten att uppfatta den andra sidan av vår mänsklighet – Gudslikheten!

I dess alla former. Sjukdomar, mord, kamp mot den mark som från början var tänkt att vara livgivaren från Gud själv. Distansen fortsatte att öka och i 1 Mos 4:26 kan vi för första gången läsa om hur man började åkalla Gud (eftersom man inte uppfattade honom): ”Vid den tiden började man åkalla HERRENS namn.” Han var distanserad. Man kunde inte längre umgås ansikte mot ansikte med Gud.

Situationen är tung, men det finns hopp!

Se er omkring.

Titta på hur tillvaron ser ut, både människor emellan och hur naturen håller på att kollapsa! Eftersom många håller på att både tappa modet och känslan för framtiden av det jag skriver vet jag att det inte är populärt.

Jag har en och annan vän som läser min blogg liksom ett av mina barn som också tror på Gud. De tycker att jag ska skriva mer om Guds kärlek. Självklart finns den där. Men jag kan ju inte skriva bara om den när jag samtidigt ser hur andra delar av Bibelns utsagor verkar gå i uppfyllelse (idag nästan ordagrant).

Jag har tidigare skrivit om följande:

Här ska jag visa en text ur NT som beskriver vad vi ser idag, sedan lägger jag ner ett lite äldre inlägg som nedkallar Guds närvaro och kärlek mitt i alltihop.

Här ska jag citera en text ur Matt 24, där Jesus talar om utvecklingen på jorden inför tidens slut. Mina kommentarer inom klammer.

Lärljungarna frågade Jesus: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” 4. Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. 5. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

[Messias= ”den efterlängtade samlande, räddande gestalten.” Mördaren i Norge trodde att han var det, folk har börjat beskriva Stoltenberg i sådana termer. Mänskligheten tycks ropa efter en LEDARE! Vem som helst tycks duga, bara vederbörande kan hålla ihop människoflockarna]

Vidare till Jesus: ”6. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike,”

[Här finns det en för vår tid intressant utsaga som blir särskilt talande när man läser detta i grundtexten(grekiska). Det som här är översatt med ”folk” har i grundtexten ordet ”ethnos” (Jfr. etnicitet) Alltså talar Jesus om etniska motsättningar. ”Rike mot rike känner vi dock alltför väl igen.]

…och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. 8. Allt detta är början på födslovärkarna.” [Jesus jämför det vi går igenom som ett slags framfödande av hans återkomst och tidens slut]

ÄR DET INTE SÅ DÅ? ? ?

Det är ju bara att läsa i massmedia om det som sker idag runt omkring oss! Jordbävningar med förödande konsekvenser, Inte minst det som skett i Japan. I upp 3: 10. ”Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. 11. Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.

Första gången detta hände var i Tjernobyl, som på Ukrainska betyder  Malört! Betydelseöverföringen till det som händer i Japan är vanlig när det gäller Bibliska profetior! Därför kan man ana en överföring.

Det som hände på Utøya blev helt klart identifierat med en större ondska än det i praktiken nu tycks vara. Men ÄR det så? Om man ser det ur ett andligt perspektiv som jag försöker belysa, så är det en del av vår tids ondska som visade sig. Människor mördar och mördas, gruppvåldtäkter, Det vi kallar näthat, är egentligen bara uttryck för männisors inneboende hat under tillväxt. Bibeln kallar det antikrists ande.

Därför är det så viktigt för mig att trycka på att vi behöver ”laddas” med kärlekens ord och Guds närvaro genom den lovsång som även utan att vi förstår den (dvs. dess ord) ändå laddas av dess innebörd och himmelska melodier.

Detta är motsatsen till det onda jag skrivit ovan

En del av trygghetens nyckel!

%d bloggare gillar detta: