Konkreta iaktagbara konsekvenser av vårt förhållande till det andliga

Till er som kanske sitter lite undrande inför de två senaste inläggen vill jag nu gå tillbaks till det jag skrev för länge sedan om skapelsen, människan och Gud. Texterna som innehåller detta utgör i praktiken en förklaring till hur Bibeln ser på människan, skapelsen och kampen mellan gott och ont.

Bibeln är faktiskt så pass praktiskt inriktad att man både kan se hur skapelsen var tänkt,och praktiskt genomförda händelser. Skeenden var daterade på det sätt som den tidens historiker brukade datera. . (Som t.ex vid Jesu födelse… -när Quirinius var landshövding…)Ni som vill läsa mer om detta kan söka på ”förankring i historien” i sökrutan på min blogg.

Det betyder att det genom att Bibeln har en lång tillkomsttid (om vi även tar med GT),  är möjligt att med moderna metoder forska på det Bibeln berättar om. Men kom ihåg att detta gäller händelser och skeenden som är tilgängliga, de andliga tingen är utanför vår vetenskapliga forskning. Här kommer tron in. Det är ett fåtal -egentligen inga- andra religioners källskrifter som har den egenheten. Alla sådana hänvisningar i t.ex koranen är hämtade ur GT. Om vi går till vedaskrifterna, de Buddhistiska mahayana eller hinayana innehåller de enbart raligiös vägledning till att släcka ut livstörsten som driver återfödelsens hjul. Likaså hinduismen eller new age som är en avläggare därifrån. Jag tar inte upp fler, och jag skriver inte att de är utan andlig kraft, men att det är andra makter som styr när man går åt det hållet.  Första gången jag såg resultatet av detta var när det kom en man till kliniken som i praktiken var psykotisk, det liknade schizofreni, men det fanns många saker som inte stämde, så jag blev helt ställd. Likaså min mentor. Vi fick kontakt med N-O Jakobsson som berättade om detta som ett nytt fenomen som hörde samman med vissa typer av meditation. För den intresserade kan jag nämna var han har skrivit om fenomenet: http://kundalini.se/vack_ej.html

På samma sätt som jag vill berätta om Guds makt måste jag ju också berätta om att det jag kallar ”motståndaren” och som i bibeln benämns med begrepp som ”denna härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna” är harmlösa psykologiska fenomen. De är lika verkliga som Gud och vi kan genom våra skapade bilder, verbala uttryck, föreställningar om hur vi tror att saker ska bli och hur vi låter våra känslor bli övertagna av destruktiva osynliga men omedvetna makter skapa ett elände. Jesus säger i Joh 10: ”10. Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att ni ska ha liv och ha mer än nog.

Alltså: när vi känner igen att vår dåliga tillvaro börjar inifrån oss själva, skapas en destruktiv våg. Vänd sinnet mot Jesus så försvinner destruktiviteten. När vi känner igen detta kan vi alltså välja.Vi har varit med om det så många gånger här i huset att jag nästan vågar lova att det blir så!

Så tillbaks till skapelsen, När Gud skapade människan till sin avbild är det svårt att tro att Gud har mänskliga drag. Som en gammal gubbe, vitt hår och skägg… Så ”avbilden” måste avse något annat. Jag återgår till en sak mitt barnbarn sa när hon som 5-åring följde med för att se sin döda gammelmorfar. Hon stod vid dödsbädden och stämningen var tung. Så säger hon ”Det är inte kroppen som far till himlen, DET ÄR SJÄLVA LEVANDET”. Barnet ger tron lyftkraft. Som hos de allra flesta hade ingen pratat med henne om döden.

Hon hade förstått! Den ande som är Guds avbild inom oss är SJÄLVA LEVANDET. Smaka på det! -Guds avbild. Den totala gemenskapen med Gud var inlagd i själva skapelsen. Du har den, jag har den! Den finns där, så subtil att vi knappt kan förnimma vilken makt våra val har. De kan genom vad som står i Bibeln påverka hela skapelsen. Idag kan vi se hur mänskligheten kräver ”respekt” (rädsla?), i pur ångest för att inte få ett gott liv tar vi för oss av vad vi kan från de svagare. Vi dödar för att -återigen- få den respekten.  Vi förgör de som inte ställer upp, ja vi förgör till och med vår planet. Så kommer plötsligt Jesu ord igen när det gäller människan: Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att ni ska ha liv och ha mer än nog.” DÅ gällde uttrycket djävulen, nu handlar det om resultatet av människans vägval!

Därför är det jag skrivit om att förlösa Guds makt så viktigt. Där har vi en uppgift. Så fort vi gör det har allt som står Guds vilja emot på defensiven. Och vi blir omslutna av hans kärleks kraft!

VIDARE gäller!

Den troendes nyckel till allt vi ser omkring oss idag.

Jag vill här ge en kommentar till de senaste inläggen där jag blandat signaler på Jordens undergång och Guds kärleksgärningar. Hur går det ihop, månntro?

Vi måste vara klara över att vi människor lever i denna världen. Vi både vill och behöver att den ska bestå. – Dels för att vi ska känna oss trygga och dels för att vi vill kunna se en framtid för oss själva, våra barn och våra barnbarn. För oss är detta gott! Om Gud är god tycker vi att han ska stabilisera upp framtiden så som vi vill att den ska te sig.

Dock talar Bibeln om ”denna världens furste”. I Joh 14:30 står det:Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”! I Joh 3:19 står det också:”Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda…Jag ber er stanna upp och tänka till kring detta, i annat fall är det obegripligt eftersom det är en nyckel till allt vi ser runt omkring oss idag.

Jag ska föra ner även detta i en här- och nu- situation. Människans ondska och egoism har alltid funnits i viss grad, och genom att vi tänker, talar och vägrar släppa bitterhet och mordlystnad öppnar vi för det onda och ”denna världens furste” att invardera omkring oss. Det finns en dold dörr inom mänskligheten som orsakar det. Vi tänker utifrån detta, planerar för oss och våra barns framtid utifrån detta och har tills för ett antal år sedan förväntat oss att det ska vara hanterbart. Vi tror att det är vi som orsakat vårt läge och att vi med olika åtgärder också kan rätta till det. Det är först för ca tio – tjugo år sedan vi har börjat få en undergångsstämning på bred front.

Vi har försökt att lösa det på olika sätt. FN, för att fungera som konfliktlösare. [Fungerar det?] Samtidigt som vi väljer en livsstil som skapar och underhåller resistenta virus och bakterier använder vi våra resurser till att skapa alltmer effektiva mordvapen istället för att gå på djupet med vår livsstil. Vi släcker ner elen en timme/år för att rädda klimatet. Klimateffekten är redan överväldigande.  Det har hänt på två år.

Tänk på människan: Vi offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar vi pengar för att få tillbaks hälsan. Sedan är vi så angelägna om framtiden att vi inte kan leva i nuet. Konsekvensen blir att vi inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Vi lever som om vi aldrig ska dö. Så dör vi utan att någonsin ha levt. Detta är konsekvensen av vad ”denna världens furste” gör med oss.

Det jag har beskrivit här är signalerna på Jordens undergång, och vad kan Gud då göra? En viktig fråga kommer till: VILL han rädda denna ondskans planet med dess innevånare? Är det detta som är syftet? I 2 Petr 3 står det: ”ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. 13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.Detta är kulmen på det vi ser starten på idag Så min fråga återkommer, är det verkligen Guds vilja att rädda en förstörd jord och ett släkte som har givit ”denna världens furste” makten över det hela??? Nu har jag skrivit om människosläktet: Men Bibeln talar om en lösning för de som ser på Korset! I 2 Kor 1 står det:”[20.  Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.]…[  22. han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.]  Här finns det ett löfte om att Gud ska beskydda de som ser på kristi kors när jorden går mot sitt slut.  ( Det motsvarar ondskans sigill som är beskrivet i Upp 13: ”det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17. och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”) Men idag har inte Antikrist framträtt i sin ”glans”, vi ser bara de inledande tecknen.

Varför kan vi då välja?

Jo, Jesus säger i Joh 12:31 strax innan han ska korsfästas ”31. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.”Så vi kan alltså välja, öppna dörren för denna världens härskare så att han kan nästla sig in, och effekterna av detta känner vi, eller välja Jesu härlighet och makt.

Satans makt runt omkring oss är inbjuden genom vårt sätt att vilja hålla fast vid vår bitterhet (vilket vi ju tycker att vi har rätt till) och hämndlystnad. Jesu makt behöver vi bara ta emot eftersom vi redan är fria.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.” Upp. 21:1 ”Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är             borta.”                                                                                                                                                                                                                                                                 Upp. 21:4

 

 

När guds ord fungerar!

I Mark 16:20 Står det:

Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Men hur går detta till och vad händer?

I Joh 1 står det: [1. I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. […Jesus]2. Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. […Skapelsen]4.I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. 5. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.(...mörkret=ondskan)]….[9.Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. 10. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11.Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. 12. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, 13. som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

14. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.]

Så här ser jag det, och allt i Bibeln talar för att det är så, men det stämmer inte med vårt jordiska sätt att tänka: Jesus är Ordet, (Gud sade…(återigen Ordet), och skapelsen blev till) Men så kommer det vi har så svårt att greppa (Gå tillbaks och läs vers 9 till 12!) Plötsligt har vi hamnat i den andliga världens sätt att tänka. Lägg ihop allt och då får vi se att Jesus, inte som enbart människa, utan som andlig varelse var delaktig i skapelsen. Han beskrivs ha besegrat ondskan. Det var den Jesus som gick på vattnet, det var den Jesus som botade sjuka och som framförallt: STOD UPP FRÅN DET DÖDA? Så det ord som bekräftades var inte bara det Jesus sagt och pratat om, utan även det faktum att det finns en direkt koppling mellan gudamänniskan (Guds son) och det sagda. 

Så det ord som bekräftades var inte bara det sagda, utan även Jesus själv, UPPSTÅNDEN!

Det bekräftades genom det som står beskrivet framförallt i Apostlagärrningarna, här nämnder jag av utrymmesskäl bara en sak: (Apg 9: 36-43) ”36. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. 37. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. 38 Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. 39. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen, där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. 40. Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade: ”Tabita, stig upp!” Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. 41. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. 42. Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. 43. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare.

Men varför händer det inte idag daglig dags?

Jag har varit med om liknande saker, men det har känts som om det handlat om ett lotteri. Så var det inte (om vi ska tro Bibeln) för Petrus, Paulus och ”grabbarna”. SÅ VARFÖR?

Jag kan bara fråga mig hur ofta jag läser ordet? – Och hur länge? Varje dag, ja! men mer än en halvtimme Njaaaa…. Har jag låtit det sjunka ner i mitt hjärta? Ännu mera njaa… Liksom bli en del av mig? Det är ju detta som är Ordet = Jesus. Det är ju han som är kraften som övergår hela vår natur. ”Tro” utan Ordets inlemmade helhet fungerar ibland och ibland inte.

Jesus demonstrated that what he said was true by rising from the dead. He demonstrated this beyond all reasonable doubt. We can be forgiven for our selfish arrogant pride. We can know God. There is a life beyond the grave because Jesus died and rose again. God loves us even when we are his enemy. We can be a friend of God instead of his enemy, we can know God and Jesus is the way.

Det finns en lösning till dagens svåra läge!

För att förstå storheten i det Jesus gjorde och det som sedan genomfördes aav lärljungarna måste man ha en hum om att allt ont som mänskligheten lever med kommer från en andevärld som är ond och som vi åtminstone i västvärden inte vare sig vill se eller förstå. Vi tror så gärna att det finns ett mellanting som vi lever i och som i grunden är ”neutralt”.

Då måste vi tänka till: är dessa makalösa klimatförändringar vi upplever ”bara” något som händer….? Våra mediciner som håller på att tappa sin verkan, är det så med detta också? Vattnet  som blir blodrött och fiskarna som dör, är detta neutralt. I Upp 16 står det ”3. Den andre (ängeln) tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet.” Då ställer jag frågan igen, är det en händelse ur en tillvaro vi människor har skapat och som ur det perspektivet är neutralt, eller vad är det vi ser?

Vatten förvandlat blodrött

Världen över kommer det rapporter om floder och sjöar som bokstavligen färgats blodröda. Är det ett tecken i tiden?

Under det år som ligger bakom har det kommit flera rapporter om hur vatten färgats blodrött. Vi ger några exempel på detta.
ABC News rapporterade den 7 september om det märkliga som hänt med ett avsnitt av den största floden i Kina: ”Yangtze River turns Red and turns a Mystery: För en flod som kallas ´det gyllene vattendraget´, så är rött en underlig färg att se. Men det är nu nyansen på Yangtzefloden och tjänste-männen har ingen aning om varför.”
Se bilderna på denna sida.
The Daily Star rapporterade den 16 februari: ”Beirutfloden blev mystiskt blodröd under onsdagen efter att en ström av oidentifierad röd vätska började släppa från den södra stranden av floden i Furn al-Shubbak. Källan till vätskan hade ännu inte fastställts under onsdagskvällen, och floden fortsatte att tömma ut rödfärgat vatten i Medelhavet.

Sjö i södra Frankrike

”The Sun skrev den 8 september om en sjö i södra Frankrike: ”En sjö går i rött bildligt, vilket gör att det ser ut som en scen från en Gore-film”.

Sjön Azov i Ryssland

Tidningen EnglishRussia hade denna rubrik den 25 juli:
”The Azov Sea turned Bloody Red.” Man rapporterade om denna sjö som är belägen mellan Ryssland och Ukraina, om det blodröda vattnet som uppstått i sjön.
”Det är kanske ett tecken på kommande händelser, säger lokalbefolkningen, medan myndigheterna försöker lugna dem.”
Oavsett dessa rapporter om floder och sjöar som uppvisat blodrött vatten, och orsak och förståelse om detta, har vi ändå tagit med dessa rapporter med ett syfte.
Det har skett förr och är omnämnt i Bibeln. Det hände i Egypten då domarna gick över det landet för deras behandling av judarna. Det kommer också att ske igen i den yttersta tiden.
Så här säger Upp. 16:4: ”Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod.”
Det finns kanske de som har svårt att tro på profetiorna om händelser som är beskrivna i Bibelns sista bok, men de kommer ändå att få sin uppfyllelse. De rapporter och bilder som vi här redovisat borde vara en tankeställare, innan världen kommer att se uppfyllelsen av det profetiorna har förutsagt.

Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, ger oss nämligen en beskrivning om hur det kommer att bli än värre. Exempelvis förkunnar den: ”och en tredjedel av allt liv i havet dog”. Upp. 8:9.
Alarmerande rubriker kan inte nonchaleras om det som nu sker i världen:
Ny massdöd – Två miljoner döda fiskar spolades upp i USA
(Aftonbladet 7 november 2011).
80 ton död fisk hotar stränderna i Rio
(Aftonbladet 28 februari 2010).

      

Det är inte bara fisken som dör, det kommer rapporter från olika delar av världen om olika djurarter som hittas döda, på land och till havs.

Bibeln har berättat om hur djävulen och hans anhängare kommer att skapa en tillvaro och visa vad han står för. Dessutom hur det kommer att accelerera och bli värre över tiden.

I nästa inlägg kommer jag att visa på hur det finns en lösning för dem som vill tro. Jag antydde det i gårdagens inlägg, och där finns det både en lösning och ett annan sida av samma situation.

Så min fråga blir då, är allt detta bara en neutral sak som den himmelska världen är frikopplad ifrån? Allt talar för att det inte är så!

DÄRFÖR ÄR LOVSÅNGEN SÅ VIKTIG OCH SKAPAR GLÄDJE OCH MAKT MOT DET ONDA!

Gud med makt och myndighet på jorden. Vi kan påskynda, men inte stoppa!

Nu blir ju då frågan,  Var det jag skrev under påsken och igår bara det man kan kalla religiös teori? Eller vad handlar det hela om?

Som ni förmodligen redan har förstått, så fungerar bibelns tillvaro och vår jordiska på två helt olika sätt.

Det vi kallar naturligt hör ihop med de begränsningar som tillvaron på jorden ger. Allt vi kallar vetenskap har sin grund i de erfarenheter som våra sinnen kan iaktta och vår hjärna kan analysera. Det är detta bibeln kallar köttsligt. Det är alltså en del av den synliga skapelsen. Om vi får vara med om något utanför dessa ramar (som när Jesus gick på vattnen) kallar vi det övernaturligt, eller också vägrar många att alls tro på det. Men tro mig, det övernaturliga finns och har mycket mer att göra med tillvaron än vad vi kan tro.

Bibelns tillvaro fungerar utanför vår begränsade värld. Utifrån den kommer alltså det vi kallar under  eller övernaturligt. När vi uttalar oss om kring någon övertygelse, och lägger in osynliga makter kring det vi uttrycker så skapar det också en kraft och en rikting i det vi uttrycker.   När vi uppmanas att be till Gud och i enlighet med hans löftesord innebär det att vi genom vår bön aktiverar Guds löftesord.

Det är viktigt att låta det vi läser eller hör från Bibeln gå in i oss och skapa en inre ro som hör samman med Guds löften.  I Mark. 11:24 läser vi ”Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.”I Mark 16:20 står det:
Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”  Lägg märke till att det finns en koppling mellan Guds ord och de handlingar som inte bara Jesus gjorde, utan även det lärljungarna gjorde efter Jesu himmelsfärd.
Jag ska komma till detta senare.

Då är vi tillbaks till frågan om tro! Vi kan inte suggerera fram tro. Den kommer alltså genom att vi läser Bibeln med förväntan! Om vi tackar och förväntar oss att Jesus kommer att ge oss det vi behöver och vi förväntar oss att detta kommer att ske, så blir behovet uppfyllt på ett eller annat sätt!

Här vill jag lägga till det som står i  Matt 6:27Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?”  Du tappar bara mark med all oro!

Lukas, som skrev inte bara Lukasevangeliet, utan också apostlagärningarna (acts, på engelska) skrev :”Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.” Lukas evangelium 1:3,4.

Lukas berättar inte mycket om sig själv. Han förklarar att Jesus inte bara är judarnas utan hela världens Frälsare. Lukas beskriver mer än de andra evangelieförfattarna hur Jesus hjälpte samhällets utstötta och människor i stor nöd: fattiga, sjuka, syndare. I Apostlagärningarna beskriver han hur Jesus efter sin himmelsfärd fortsatte sitt verk på jorden genom den helige Ande hos de troende” Så vitt vi vet var Lukas en mycket nära lierad person med de kristna i Jerusalems församling som varit med Jesus, sett hans gärningar, och deltagit i Jesu avrättning. Likaså hade han en nära kontakt med kvinnorna vid graven och hade därför en klar berättelse om hur de fick uppleva situationen när de kom dit och graven var tom.

Detta var vad Lukas ville berätta, och som han skriver (till Teofilus) . Både genom evangeliet och sedan apostlagärningarna ville han ge en detaljerad bild av vad han fått sig till livs…

Händelserna han berättar där är makalösa.

Dessutom är de en fortsättning på avslutningen i Markusevangeliet (som ingen tycks veta om han hade tagit del av). Där står det: ”17. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18. de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

Så kommer alltså slutet som är helt avgörande för min berättelse och för mitt senare inlägg:

Guds ord till dig idag

Mark 16: [20Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

 

Två världar. Den synliga världen och den osynliga, där den synliga är på väg att gå under. Men det finns hopp!

Här kommer jag att ta upp flera saker som är avgörande för vad kristen tro är. Påskens budskap innebär enligt Bibeln ett TOTALT HELANDE BUDSKAP för hela mänskligheten och skapelsen. Att det är så hör ihop med saker jag började att skriva om när denna blogg var ny.

Idag skriver jag till er och oss alla som är slavar på alla möjliga sätt.

-Slavar under olika sjukdomar.

-Slavar under ångest och självömkan.

-Rädsla för vad framtiden kan bära med sig.

-Oro för våra barn och vårt eget åldrande.

-Det finns oändligt många saker som vill förslava oss, vår egen oro, sjukdom, bitterhet och rädsla.

Allt detta är kännetecken på satans verkan. Hans, som kallas denna världens furste. När Jesus berättade för lärljungarna i Joh 12 sade han:

31. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.

DET ÄR BEFRIELSENS ORD TILL OSS ALLA.

I Ef 1 kan vi läsa:I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.Vi är alltså friköpta från allt som binder oss.:”över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade Gud under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen.”

Om vi ska få glädje av det, gäller att…

..vi är fria ifrån det som binder oss, på två sätt: Det förflutna är borta och det som kommer kan aldrig binda oss mer. Frågan är bara om vi vågar eller känner för att ta emot det. När jag avslutade ett avsnitt kring Jesu uppståndelse skrev jag:

FASTNA alltså inte i Jesu död, utan be också om att

få del av kraften och glädjen i den tomma graven!

Jaag kan skriva det på ett annat sätt: Älta alltså inte de gamla misstagen, låt inte ”Anklagaren” plåga dig  med saker Jesus redan har dött för och släckt ut på korset (Anklagaren… se Job)). När det förflutna förföljer dig, tacka då Gud för att han genom Kristus har valt att inte se det mer. (I Bibeln står det att det gamla är förgånget och något nytt har kommit) I den tomma gravens kraft finns Anden som vi har fått och som gör att vi kan tro som Jesus.

Jesus sa:”för Gud är allting möjligt.” Men han sa ockå ”Allt är möjligt  för den som tror.” Alltså den troende. Hisnande, inte sant??  Det har jag varit med om själv, så det tror jag på.

Att det har fungerat har inte med min ”starka tro” att göra, utan att jag i de stunderna inte varit lömsk på Gud, fylld av bitterhet och fruktan. Just då, i de stunderna fungerar Guds ande hos mig. Det är den auktoritet som den helige Ande ger och som då kommer till uttryck genom mig.

I 1 Kor 15:19 står det:”17. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. 18. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. 19. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.” Det är inte döden som skapar den andliga kraften, det är uppståndelsen.

Snart smäller det -men vad är det vi ser?

Här vill jag vara lite försiktig i tolkningen, men av alla onormala händelser vi har sett de senaste åren och som verkar accelerera I marken, klimatet, allt våld etc så känns det rätt logist att det vi ser i Korea nu kan vara upptakten till det krig som omtalas i profettexterna. Jag tror att det är andliga makter bakom det vi ser och därför verkar det så svårtolkat vad som händer även för specialister i konfliktteori.

 Larmsignalerna om tillståndet för vår värld ljuder i alla möjliga sammanhang. Smått profetiska budskap finns där man minst kunde tro det.

Att Dagens Industri skulle sälla sig till profetrösterna, var det nog ingen som hade förutsett. Likväl har man gjort det genom en veckobilaga som utkom i oktober.
Budskapet är kopplat till Bibeln. Rubrikens budskap är ”I väntan på apokalypsen”.

Snart smäller det!

Larmsignalerna om tillståndet för vår värld ljuder i alla möjliga sammanhang. Smått profetiska budskap finns där man minst kunde tro det.

Att Dagens Industri skulle sälla sig till profetrösterna, var det nog ingen som hade förutsett. Likväl har man gjort det genom en veckobilaga som utkom i oktober.
Budskapet är kopplat till Bibeln. Rubrikens budskap är ”I väntan på apokalypsen”.

Apokalypsen är ett annat ord för Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Denna ger en profetisk beskrivning av de svåra händelser som skall inträffa i den yttersta tiden.
Framsidan är i alarmerande rött, med en revolverhylsa. På de skott som finns i revolvern kan man läsa: Oljekrisen, Ekonomisk kollaps, Krig/Terrorism, Klimathotet, Pandemier.
Hela sex sidor inne i tidningen upptas av ämnet. Sidorna inleds med ett uppslag över två sidor, med en revolver riktad mot vår planet. Den stora rubriken lyder: Snart smäller det!
Knappast har väl någon kristen tidning framställt ett så allvarligt budskap. Inte heller ett sådant budskap utan hopp. Dagens Industri beskriver hur människor världen över tror att ”domedagen” snart kommer. Guds räddningsplan för de som vänt sig till Jesus, lyser med sin frånvaro.
Räddningen är nämligen den att Jesus skall komma åter för att rädda sitt folk, Titus 2:13: ”vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” Det är mer än hög tid att förkunna detta!

 

Jesus är död….

Jesus på korset.jpg

 

JESUS Josefsson.jpg

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: